Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Aroma Club Nederland (“Aroma Club”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Aroma Club uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 1. De Besteller die eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Aroma Club.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen Aroma Club en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Aroma Club accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Aroma Club beschikbaar gemaakte formulier.

Prijs

 1. Aroma Club behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Aroma Club Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 1. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Aroma Club wordt vermeld bij uitgifte.
 1. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 1. Aroma Club kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 1. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Aroma Club merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 1. Doel van uitgifte: De kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 1. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd. Aroma Club behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

 1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Aroma Club aangeboden betalingsmogelijkheden.
 1. Bij het gebruik van een betalingslink die door Aroma Club voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Aroma Club toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 1. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 1. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 1. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Aroma Club gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 1. De producten blijven in eigendom van Aroma Club totdat Besteller de producten heeft betaald.
 1. Betalingsherinneringen worden door Aroma Club uitsluitend elektronisch verstuurd.

Levering, levertijd en uitvoering

 1. Levering geschiedt op kosten van Aroma Club op het bij de bestelling opgegeven adres.
 1. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 1. Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Aroma Club biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
 1. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Aroma Club de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Opzeggen en Retour

 1. De besteller heeft ten alle tijden de mogelijkheid om de overeenkomst met Aroma Club op te zeggen. Het opzeggen heeft geen gevolgen voor reeds gedane leveringen en daaruit voortvloeiende betalingen. De opzegging heeft enkel betrekking op toekomstige leveringen en betalingen.
 1. De besteller kan met betrekking tot geopende producten geen gebruikmaken van het retourrecht. De aard van het product laat niet toe dat reeds geopende worden teruggestuurd.
 1. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Aroma Club retourneren conform de door Aroma Club gegeven instructies.
 1. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller. Indien Besteller de producten reeds heeft betaald, zal Aroma Club de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Besteller terug betalen.

Gegevensbescherming

 1. De door Besteller aan Aroma Club verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Aroma Club garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Aroma Club verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 1. Aroma Club garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Wijzigingen

 1. Aroma Club behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

 1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Aroma Club de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Aroma Club gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Aroma Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Aroma Club en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
 1. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Aroma Club en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, december 2016